Nagrađivani liječnik, vrhunski stručnjak, autor udžbenika, dekan Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, predstojnik Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice, a od 2018. i doživotni član prestižne Svjetske neurokirurške akademije (WANS).

Prof. dr. sc. Krešimir Rotim diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a danas je jedan od najcjenjenijih neurokirurga ovog dijela Europe. Dobitnik je nagrade grada Zagreba za vrhunska dostignuća u medicini, a odlukom Predsjednika Republike Hrvatske odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske u rujnu 2010. godine.

Profesionalni put

Tijekom studija nagrađen je trima Rektorskim nagradama, za najbolji znanstveni rad studenata Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž obavio je u Domu zdravlja MUP-a RH, a 1992. godine položio stručni ispit. Hrvatski je branitelj u periodu 1991.-1993. Specijalizaciju iz neurokirurgije započeo je 1993. godine u Klinici za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. U rujnu 2000. godine obranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz neurokirurgije položio 1998. godine i potom nastavio raditi u Klinici za neurokurgiju KBC Zagreb. U prosincu 2006. godine izabran za predstojnika Klinike za neurokirurgiju Kliničke bolnice „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu, a u travnju 2008. za ravnatelja iste bolnice.

U znanstveno zvanje znanstveni savjetnik izabran 2011. godine u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti.

Sveučilišni angažmani

Od šk. godine 2006/07. voditelj je nastave Neurokirurgije pri kolegiju Kirugija II pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Voditelj je predmeta Anatomija i fiziologija oka te Anatomija na studiju Očna optika pri Veleučilištu Velika Gorica. U kumulativnom je radnom odnosu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, pri Katedri za kirurgiju.

Izvanredni je profesor na Katedri za kirurgiju II pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Objavio je 4 stručna udžbenika, i to: 1. Rotim K i sur. Neurotraumatologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2006.; 2. Rotim K i sur. Anatomija i fiziologija oka, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica 2009.; 3. Rotim K, Sajko T. Neurokirurgija, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2010. 4. Rotim K i sur. Prometni traumatizam, Zagreb, Medicinska naklada 2011. godine.

Strukovne pozicije

Predsjednik je Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeENS), Hrvatskoga društva za cerebrovaskularnu neurokirurgiju te Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju. U srpnju 2011. godine odlukom Hrvatskog sabora imenovan članom Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Član je Matičnog odbora za biomedicinu Ministarstva znanosti te vanjski član Saborskog odbora za znanost. Član je Izvršnog odbora GNK Dinamo Zagreb te RK Zagreb – Croatia osiguranje. Predsjednik je Zdravstvene komisije Hrvatske rukometne reprezentacije te KK Cibona Zagreb.